کرونا و دل مشغولی های ذهنی
1399/1/26
محمد باقر پور امینی
کرونا و دل مشغولی های ذهنی
پاسخ به برخی از شبهات کرونایی
پرسش های ذیل، از جمله سوالاتی است که در این نوشتار به آن پاسخ داده خواهد شد:
1. چرا دامن گیر «بلا» شده ایم؟
2. یک شخص بیمار، برای بهبودی خود، باید چه مسیر درمانی را طی کند؟ آیا به دعا و توسل بپردازد یا با اعتماد به دانش پزشکی، این مسیر درمانی را دنبال کند؟
3.حاجت خواهی از خدا یا از بندگان خوب خدا؟
۴. اگر حرم معصومین (ع) و امامزادگانِ واجب التعظیمٰ شفاخانه است، چرا به بهانۀ جلوگیری از سرایت بیمار یهای عمومی، آن را بسته اند؛ مگر این اماکن مقدس عاملی برای شیوع بیماری اند؟
۵. چگونه دعا کنیم؟

آخرین کتاب ها