نماز آیات در فقه امام شافعی
1399/4/1
یادداشت
نماز آیات در فقه امام شافعی

 

نماز خواندن به هنگام خسوف و يا كسوف نوعی سنت موکده می باشد و اين نماز هنگام گرفته شدن خورشيد يا ماه با نيت نماز آيات انجام می شود و هم زمان با رويت گرفتگی ماه يا خورشيد تا پايان آن می باشد.
نماز آيات بهتر است به صورت جماعت ادا شود، البته به صورت انفرادی نيز می توان آن را به جا آورد و در پايان نماز دعای ماثورر برای دفع بلا از جانب خداوند خوانده می شود.
با اشاره به زمان قرائت نماز آيات، اعلام كرد: نماز بايد همزمان با زمان گرفتگی ماه يا خورشيد خوانده شود و اين يك سنت است و بر مسلمانان اهل سنت واجب نيست كه حتما آن را به جا آورند .بر اساس ديدگاه فقهی مذهب امام شافعی در خسوف و كسوفی كه بخشی و يا به صورت كامل ماه و خورشيد دچار گرفتگی می شود، خواندن نماز آيات مانند خسوف و كسوف كامل واجب نبوده بلكه سنت موکده می باشد.

نماز آیات  دارای دو ركعت می باشد كه در ركعت اول بعد از خواندن سوره فاتحه ، سوره بقره يا به اندازه آن از سوره های ديگر خوانده می شود و در ركعت دوم به اندازه صد آيه از سوره بقره خوانده می شود و در پايان نماز امام دو خطبه می خواند كه در آن مردم را به توبه و انجام كارهای خير فرا می خواند و از تمرد از دستورات الهی باز می دارد.

 مستحب است برای انجام نماز خسوف و كسوف غسل شود و همانند نماز جمعه قبل از ادای آن است و نماز آيات قضا نداشته زيرا دليل خواندن آن مقارن و همراه با علت و سبب مربوطه می باشد پس اگر سبب آن از بين رفت ، دليل و باعث نماز هم از بين می رود.


آخرین کتاب ها