1399/5/20
داناترین مردم
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

داناترين مردم كسى است كه دانش مردم را با دانش خود جمع كند.

أعلَمُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلى عِلمِهِ

ميزان الحكمه جلد8 صفحه119

آخرین کتاب ها