1399/6/29
حب الحسین
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند :

 خداوند دوست دار کسی است که حسین را دوست بدارد

آخرین کتاب ها