1399/6/29
درخواست از خدا
پیامبر خدا (ص):
‌هر یک از شما بايد تمام نيازهاى خود را از خدا درخواست كند؛ حتّى اگر بندِ كفشش پاره شد، آن را از خدا بخواه.

آخرین کتاب ها