1399/6/29
توجه به خانواده
پیامبر اکرم (ص)

نشستن مرد در کنار خانواده اش، نزد خدای بزرگ دوست داشتنی تر از اعتکاف [و نشستن] در مسجد من است.

میزان الحکمة، ج۴ص۲۸۴

آخرین کتاب ها