1397/5/1
تحلیل:
چرایی دشمنی آمریکا با ملت ایران
انقلاب اسلامی منافع مادی غرب و هم مبانی تفکر غرب و شرق را به چالش کشیده است. لذا می بینیم که دشمنان اسلام به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل از سال 57 تاکنون نقشه های زیادی برای مقابله و مبارزه و حتی نابودی این درخت نوپا طراحی و اجرایی کرده است. از غائله کردستان گرفته تا هشت سال جنگ تحمیلی و جنگ فرهنگی و در این عصر جنگ اقتصادی و جنگ تحریم نمونه هایی از دشمنی آمریکا با ملت ایران است.

انقلاب اسلامی منافع مادی غرب و هم مبانی تفکر غرب و شرق را به چالش کشیده است. لذا می بینیم که دشمنان اسلام به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل از سال 57 تاکنون نقشه های زیادی برای مقابله و مبارزه و حتی نابودی این درخت نوپا طراحی و اجرایی کرده است. از غائله کردستان گرفته تا هشت سال جنگ تحمیلی و جنگ فرهنگی و در این عصر جنگ اقتصادی و جنگ تحریم نمونه هایی از دشمنی آمریکا با ملت ایران است.

با عنایت خداوند و رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم با ایمان ملت ایران تمامی نقشه ها تا به امروز با شکست مواجه گردیده و دشمن هر روز مجبور به عقب نشینی شده ولی هیچ وقت از ادامه دشمنی خود دست بردار نبوده و نیست.

آمریکا امروز پس از خروج از برجام نقشه های دیگری در سر دارد که به فرموده مقام معظم رهبری نقشه های دشمنان را در سه محور اصلی می توان دسته بندی کرد.

1. فشار اقتصادی

2. فشار عملی

3. فشار روانی

در زمینه فشار اقتصادی علاوه بر تحریم آمریکا علیه ایران، تمامی مراکز اقتصادی جهانی و کشورهای اروپایی و تحت نفوذ فشار مضاعف برای تحریم اقتصادی ایران آورده است.

هدف از این فشارها به ستوه در آوردن ملت ایران و القاء یاس و ناامیدی در جامعه است. البته ملت ایران از هر قوم و نژادی ثابت کرده اند که هوشیار و مقاوم هستند که با مقاومت و بیداری دولت مردان و متولیان کشور، از این مرحله نیز به فضل الهی به راحتی عبور خواهیم کرد.

فشار عملی: دشمنان در صدد هستند از هر مساله داخلی مانند اعتراض عده ای از کامیونداران و ...که برای استیفای حقوق صورت گرفته بود و با موضوعات این چنینی نقشه هایی از پیش طراحی کرده آماده کرده اند تا با نفوذ چند نفوذی با استفاده از شبکه های مجازی تبدیل به چالش کنند و نظام را ناکارامد نشان دهند. البته دولت باید با ایفای حقوق همه اقشار زمینه های سوء استفاده عده ای سوءاستفاده کننده را فراهم نکند و بهانه به دست سوء استفاده کنندگان داخلی و خارجی ندهد.

فشار روانی: با استفاده از امپریالیسم خبری و فضای مجازی جنگ روانی ایجاد و درصدد  ناکارامد جلوه دادن حکومت دینی برآمده است.

القاء این تفکر به جامعه و بخصوص جوانان که حکومت مبتنی بر دین کارایی ندارد و ناامیدی را رواج دهند. انها غافل از این هستند که ملت ایران و جوانان برومند پیرو پیامبر (ص) هستند که در مقابل تهدید و تطمیع دشمنان فرمودند: بخدا قسم اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند دست از رسالت خود برنمیدارم.


آخرین کتاب ها