مولف: ابوحسن علی بن حبیب ماوردی(م450م)
1398/4/22
الاحکام السلطانیه و الولادیات الدینیه
مولف: ابوحسن علی بن حبیب ماوردی(م450م)
زندگینامه: وی قاضی القضات، فقیه شافعی، اصولی، مفسر و ادیب بود.
شیخ ابوالاسحاق می گوید: «ماوردی فقه را نزد ابوالقاسم صحیری در بصره آموخت، سپس نزد شیخ ابوحامد اسفراینی رفت و در نزد او تلمذ نمود. او سالهای زیادی در بصره و بغداد مشغول درس و تدریس بود.
ابن خیرون می گوید: «ماوردی مرد عظیم القدر و مورد احترام سلطان بوده است و دارای مصنفات خوب در هر فن می باشد»
بعضی از استادان: ابوالقاسم صحیری، ابوحامد اسفراینی، حسن بن علی حیلی، محمد بن عدیی، محمد بن معلی ازدی، جعفر بن فضل بغدادی.
بعضی از شاگردان: خطیب ابوبکر صاحب تاریخ بغداد، ابوالعز بن کادش.
تالیفات: الحاوی الکبیر، الاحکام السلطانیه، ادب الدین والدنیا، قانون الوزارة الاقناع، دلائل النبوة.
معرفی اجمالی کتاب: این کتاب مربوط به نظم اسلامی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، اداری و نظامی می باشد.
ماوردی در این کتاب از احکام شرعی مربوط به امامت، خلافت، وزارت و شرایط آنها بحث کرده است.
در این اثر همچنین از امارت بر شهر، جهاد با کفار، ولایت قضات، ولایت مظالم، امامت نماز، ولایت بر حج و صدقات، نظام قضاء، دیوان مظالم و قضای حبه، بعضی وظایف حکومتها و رابطه حاکم با مردم بحش شده است.
مولف احکام انفال، جزیه، خراج و احیاء موات را بیان کرده و سپس معترض جرایم و عقوبات شرعی در حدود و قصاص و تعزیر شده است.
جلال الدین سیوطی این کتاب را تلخیص کرده است.
برای اطلاع بیشتر، ر.ک: کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا مظفر، ص96.

آخرین کتاب ها