اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان
1398/5/10
پیک آدینه/55
اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان
پیک آدینه/55، اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان

پیک آدینه/55

محورها:

1. رهنود؛

2. تحیل؛

3. عبادی؛

4. رونق تولید؛

5. اخبار و مسائل روز؛

6. نگاهی به خطبه های نماز جمعه استان در هفته ی گذشته؛

7. رویدادهای قمری، شمسی و میلادی؛

 


آخرین کتاب ها