احکام القرآن
1398/5/13
فقه شافعی
احکام القرآن
احکام القرآن ابوعبدالله محمد بن ادریس الشافعی(م204)

معرفی اجمالی کتاب: این کتاب مربوط به احکام قرآن کریم و از مولفات امام شافعی و شاگردان وی می باشد که ابوبکر احمد بن الحسین بیهقی نیشابوری آن را جمع آوری کرده است.

روش بیهقی در جمع آوری و ترتیب کتاب، بر اساس شیوه متداول در کتب و ابواب فقهی نیست، بلکه وی مباحث را تحت عنوان قصول مورد بحث قرار داده است.

موضوعات مورد بحث:

مقدمه؛

فصل فیما یوثر عنه من التفسر و المعانی فی آیات المتفرقة؛

فصل فیما یوثر عنه من التفسیر و المعانی فی الطهارة و الصلوات؛

ما یوثر عنه فی الزکاة؛

ما یوثر عنه فی الصیام؛

ما یوثر عنه فی الحج؛

ما یوثر عنه فی البیوع و المعملات و الفرائض و الوصایا؛

ما یوثر عنه فی قسم الفی ء و الغنیمة و الصدقات؛

ما یوثر عنه فی النکاح و الصدقات و غیر ذلک؛

ما یوثر عنه فی فی الخلع و الطلاق و الرجعة؛

ما یوثر عنه فی العدة و الرضل=اع و فی النفقات؛

ما یوثر عنه فی الجراح و غیره؛

ما یوثر عنه فی قتال اهل البغی و المرتد؛

ما یوثر عنه فی فی الحدود؛

ما یوثر عنه فی السیر و الجهاد و غیر ذلک؛

غصل فی من لایجب علیه الجهاد؛

ما یوثر عنه فی الصید و الذبائح و فی الطعام و الشراب؛

ما یوثر عنه فی فی الایمان و النذر؛

ما یوثر عنه فی القضایا و الشهادات؛

ما یوثر عنه فی فی القرعة و العتق و الولاء و الکتابة؛

ما یوثر عنه فی التفسیر فی ایات متفرقة سوی ما مضی.

جهت اطلاع بیشتر، ر.ک: کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا ضمیری، ص92-93.

 

 


آخرین کتاب ها