وفیات الأعیان
1398/6/2
معرفی کتاب
وفیات الأعیان
کتاب وفیات الاعیان با عنوان کامل «وفیات الأعیان و أنباءِ أبناءِ الزمان ممّا ثَبَت بالنَقلِ والسَماع وأثبَتَهُ العِیان»
«وفیاتَ الأعیان و أنباءِ أبناءِ الزمان ممّا ثَبَت بالنَقلِ والسَماع وأثبَتَهُ العِیان»
مولف: احمد بن محمد بن اسماعیل ابن خلکان(م608ق)
زندگینامه و اظهار نظرها: وی فقیه شافعی، مورخ، ادیب و متولد در اربل و متوفای در دمشق است.
ابن خلکان تحصیلات خود را نزد شرف الدین اربلی آغاز کرد، سپس به حلب رفت و نزد ابن شداد و ابن یعیش شاکردی نمود و در دمشق به محضر ابن صلاح راه یافت.
او به موصل رفت و با ابن اثیر مورخ و کامل الدین بن یونس ملاقات کرد.
ایشان در سال 659قمری قاضی القضات مصر شد و در سال 669منصب خود را از دست داد و در مدرسه فخر به تدریس پرداخت. در سال677 مجددا قاضی القضات شام شد.
معرفی اجمالی کتاب: این کتاب بر اساس نظام الفبایی نام کوچک اشخاص به شرح حال 826 نفر از مشاهیر و ادبا و اعلام از طبقات مختلف پرداخته و از کتب معروف و معتبر است.
جلد هشتم این کتاب شامل فهرستهای گوناگون برای محتویات کتاب می باشد.
شروح و تعلیقات: کتاب الوافی بالوفیات از خلیل ابیک صفدی، در چهار جلد، جهت تکمیل و استدراک وفیات الاعیان نوشته شده است.
جهت اطلاع بیشتر، ر.ک: کتاب تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا ضمیری، ص333.

آخرین کتاب ها