الرساله
1398/6/24
اصول فقه شافعی
الرساله
اصول فقه شافعی: الرساله مولف: محمد بن ادریس شافعی(م204ق)

الرساله

مولف: محمد بن ادریس شافعی(م204ق)

معرفی اجمالی کتاب: این کتاب از نخستین کتب علم اصول فقه به شمار می رود، شافعی آن را «الکتاب» نام گذاری کرده است، اما چون بعد از نوشتن نزد عبدالرحمن بن مهدی(م198ق) فرستاده شد، لذا به «الرساله» شهرت یافته است.

شافعی وقتی در مصر مستقر می شود، این کتاب را بازنویسی کرده و مطالب جدیدی بر آن اضافه نمود و آن را مقدمه کتاب «الام» و اساس و میزان در اجتهاد قرار داده است.

در این کتاب جایگاه دلالت الفاظ، مصادر تشریع و قواعد استنباط از قرآن و سنت و همچنین ضوابط و موازین مناقشه درباره آرای ائمه و مجتهدین به طور مشخص بیان شده است.

الرساله درباره آرای ائمه و مجتهدان به طور مشخص بیان و بررسی شده است، این کتاب در عصر شافعی و همچنین در طول تاریخ شهرت بسیاری پیدا کرده و همیشه مرجع اصلی برای محققان و علمای اصول بوده است؛ بدین جهت شروح فراوانی بر آن نوشته اند.

کسانی که شرح یا تعلیقه ای بر این کتاب نوشته اند، از این قرارند: محمد بن عبدالله(م330ق)، ابوالولید نیشابوری، حسان بن محمد(م365ق)، قفال شاشی محمدبن علی(م365ق)، ابوبکر جوزقی، محمد بن عبدالله(م338ق)، ابومحمد جوینی، عبدالله بن یوسف(م438ق)


آخرین کتاب ها